Надо информацию о ...

Порядке оформления наследства

... месте открытия наследства
... праве на наследство
... сроках для принятия наследства
... отказе от принятия нследства
... образцах заявлений

Платежах за оформление наследства

... гос. пошлине
... льготах

 

Порядок оформления наследства

место открытия наследства(вернуться к перечню)

Местом открытия наследства является последнее местопроживание наследодателя
Если место проживания наследодателя неизвестно, местом открытия наследства является местонахождение недвижимого имущества или основной его части,
а при отсутствии недвижимого имущества – местонахождение основной части движимого имущества.
При этом, необходимо иметь ввиду, что наследство открывается вследствии смерти лица ,
а временем открытия наследства является день смерти.

право на наследство (вернуться к перечню)

Право на наследство имеют лица, определённые в завещании.
В случае отсутствия завещания, признанием его не действительным, не принятие наследства или отказ от его принятия наследниками по завещанию,
а также в случае не включения завещанием всего наследства право на наследство получают наследники по закону в порядке очереди.
Каждая следующая очередь наследников по закону получает право на наследство в случае отсутствия наследников предудущей очереди,
устранение их от права на наследство, отказ от принятия наследства, кроме случаев когда заключён договор о смене права на порядок очереди на наследство.
Наследик, который желает принять наследство, но на время открытия наследства не проживал постоянно с наследодателем,
должен подать в нотариальную контору заявление о принятии наследства. Такое заявление подаётся лично.
Лицо, которое достигло 14 лет, имеет право подать заявление о принятии наследства без согласия своих родителей или опекунов, а заявление о принятии наследства от имени малолетнего, недееспособного лица подают его родители (усыновители), опекуны.

сроки для принятия наследства(вернуться к перечню)

Для принятия наследства устанавливается срок в 6 месяцев, который начинается с времени открытия наследства.
Если наследник на протяжении этого времени не подал заявление о принятии наследства, он считается таким, коорый не принял его.
При письменном соглашении наследников, которые приняли наследство, наследник , который пропустил срок для принятия наследства,
может подать заявление о принятии наследства в нотариальну контору по месту открытия наследства.
В случае отсутствия такого соглашения по иску наследника, котрый пропустил срок для принятия наследства по уважительной причине,
суд может определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи им заяления о принятии наследства.

отказ от принятия наследства(вернуться к перечню)

Наследники имеют право на отказ от принятия наследства.
Заявление об отказе от принятия наследства также подаётся в нотариальную контору по месту открытия наследства.
Отказ от принятия наследства может быть отозван на протяжении срока, установленого для его принятия.

образцы заявлений(вернуться к перечню)

- принятие наследства по закону

- отказ от принятия наследства

- принятие наследства по завещанию

- выдача свидетельства наследникам, которые приняли наследство

Платежи за оформление наследства

гос. пошлина(вернуться к перечню)

При оформлении в гос. нотариальной конторе необходимо оплатить:
- за выдачу свидетельства о праве на наследство оплачивается гос. пошлина в размере – 0,5 процента от суммы наследства.
- за выдачу свидетельства о праве на наследство на земельную долю (пай) одному из состоящих в браке. родителям, внукам, правнукам, братьям, сёстрам, деду, бабе, оплачивается гос. пошлина в размере 0,1 процента от сумы наследства, другим наследникам – 0,5 процента сумы наследства.

Розмір ставок державного мита за видачу свідоцтв про право на спадщину та пільги щодо його сплати встановлені Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.1993 № 7-93 (із змінами і доповненнями). пункт 3 статті 3 Декрету

За нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів:
а) за посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об’єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження 1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
б) за посвідчення договорів відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження 1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
в) за посвідчення договорів купівлі-продажу майна державних підприємств 0,1 відсотка вартості майна, що викуповується
г) за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:
дітям, одному з подружжя, батькам 1 відсоток суми дого- вору, не нижчої дійс- ної вартості транс- портного засобу, іншої самохідної машини, ме- ханізму
іншим особам 5 - " -
д) за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
е) за посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
є) за посвідчення заповітів 0,05 - " -
ж) за видачу свідоцтва про право на спадщину:
одному з подружжя, батькам, повнолітнім дітям 0,5 відсотка суми спадщини
онукам, правнукам, братам, сестрам, діду, бабі -"- - " -
іншим спадкоємцям -"- - " -
за видачу свідоцтва про право на спадщину земельної частки (паю):
одному з подружжя, батькам, повнолітнім дітям, онукам, правнукам, братам, сестрам, діду, бабі 0,1 відсотка суми спадщини
іншим спадкоємцям 0,5 відсотка суми спадщини
з) за видачу подружжю свідоцтва про право власності на частку в спільному майні, нажитому за час шлюбу
и) за посвідчення доручень на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:
дітям, одному з подружжя, батькам 0,03 - " -
іншим громадянам 0,1 - " -
і) за посвідчення доручень на право користування і розпорядження транспортними засобами:
дітям, одному з подружжя, батькам 0,1 - " -
іншим громадянам 0,3 - " -
ї) за посвідчення загальних доручень на право користування майном, включаючи транспортні засоби мито визначається за ставками, передбаченими відповідно підпунктами "и" або "і" цього пункту
й) за посвідчення інших доручень 0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
к) за вжиття заходів до охорони спадкового майна 2 - " -
л) за вчинення морського протесту 0,3 - " -
м) за вчинення протестів векселів, пред’явлення чеків до платежу і посвідчення неоплати чеків 0,3 - " -
н) за засвідчення вірності перекладу документа з однієї мови на іншу (за сторінку) 0,3 - " -
о) за вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
п) за засвідчення вірності копій документів та витягів з них 0,01 неоподатковуваного (за сторінку) мінімуму доходів громадян
р) за засвідчення справжності кожного підпису на документах, у тому числі справжності підпису перекладача (за кожний документ) 0,02 - " -
с) за передачу заяв громадян, державних установ, підприємств та організацій, фермерських господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, кооперативних, об’єднань, об’єднань громадян іншим громадянам, державним уста- новам, підприємствам і організа- ціям, фермерським господарствам, колективним сільськогосподарським підприємствам, іншим кооперативним об’єднанням та об’єднанням громадян і вчинення інших нотаріальних дій, крім зазначених у підпунктах "а" - "с" цього пункту 0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
т) за видачу дублікатів нотаріально посвідчених документів 0,03 - " -
у) за нотаріальне посвідчення договорів:
застави 0,01 відсотка предмета застави, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
оренди (суборенди) об’єктів нерухомості 0,01 відсотка суми договору, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
оренди (суборенди) земельних ділянок 0,01 відсотка від грошової оцінки земельної ділянки, яка встановлюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
У разі відсутності грошової оцінки земель - 1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
оренди (суборенди) земельних ділянок 0,01 відсотка від грошової оцінки земельної ділянки, яка встановлюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
У разі відсутності грошової оцінки земель - 1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
ф) за посвідчення іпотечних договорів, а також за посвідчення договорів відступлення права вимоги за іпотечними договорами 0,01 відсотка вартості предмета іпотеки, зазначеної в іпотечному договорі.

 

льготы(вернуться к перечню)

От уплаты гос. пошлины освобождаются граждане за выдачу им свидетельства о праве на наследство:
- на жилой дом, квартиру, которая принадлежала наследнику на праве частной собственности, если они проживали в этом доме, квартире в течении шести месяцев с дня смерти наследодателя;
- на имущество лиц фермерского хозяйства, если они являюся членами этого хозяйства;
Кроме этого, от уплаты гос . пошлины за выполнение нотариальных действий освобождаются граждане:
- отнесенные к первой и второй категории пострадавших вследствии Чернобыльской катастрофы;
- отнесенные к третьей категории пострадавших вследсвии Чернобыльской катастрофы, которые постоянно проживали до отсеоения или самостоятельного переселения или

постоянно работают на территории зон оччуждения, безусловного (обязательного) и гарантированого добровольного отселения, при условии, что они по состоянию на

01.01.1993 прожили или работали в зоне безусловного (обязательного) отселения не менее двух лет, а в зоне гарантированого добровольного отселения не менее трёх лет;
- отнесеные к четвёртой категории потерпевших вследствии Чернобыльской катастрофы, которые постоянно работают и проживают или постоянно проживают на территории
зоны усиленного радиоекологического контроля, при условии, что по состоянию на 01.01.1993 они прожили или отработали в этой зоне не менее четырёх лет;
- инвалиды Великой Отечественной войны и семьи воинов (партизанов), которые погибли или пропали безвести;
- инвалиды 1 и 2 групп.